Podatnicy, którzy prowadzą działalność i rejestrują sprzedaż przy pomocy urządzenia fiskalnego, zobowiązani są wraz z likwidacją firmy, zlikwidować także kasę / drukarkę fiskalną. Zgodnie z art. 7, ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopad 2008 r. zakończenie pracy w trybie fiskalnym lub wymiana pamięci fiskalnej wymaga odczytu pamięci fiskalnej.

Odczyt pamięci fiskalnej

Odczyt pamięci fiskalnej urządzenia może być przeprowadzony wyłącznie w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przez uprawnionego do tego serwisanta. Obecny przy odczycie musi być również właściciel kasy czy drukarki fiskalnej. Z czynności odczytania pamięci sporządza się protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Serwis przeprowadzający odczyt zobowiązany jest prawem do jego wykonania, nie ma jednak obowiązku wykonywania tej czynność bezpłatnie – wysokość takiej opłaty zależna jest od umowy między serwisem, a podatnikiem.

W przypadku niedotrzymania obowiązku odczytu pamięci fiskalnej, na podatnika nie zostaną nałożone sankcje wynikające z ustawy o VAT. Musi się on jednak liczyć z możliwością potraktowania niedotrzymania obowiązku jako przestępstwa skarbowego wymienionego w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. oraz karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Co zrobić z kasą po odczycie pamięci?

Zgodnie z art. 7 ust. 9, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej, podatnik zobowiązany jest do przechowywania jej przez 5 lat, w warunkach umożliwiających odczyt.

Obowiązek przechowywania nie dotyczy podatnika w dwóch sytuacjach:

  • kiedy dokonany został odczyt pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy i fakt ten potwierdzają zapisy protokołu
  • gdy producent lub importer, który dokonuje wymiany pamięci fiskalnej, potwierdzi w książce serwisowej brak możliwości odczytu pozostałej części zapisów tej pamięci niezawartych w protokole.

Wyłączając pamięć fiskalną, pozostałe elementy urządzenia fiskalnego mogą być zezłomowane przez właściciela (w sposób jemu odpowiadający) bez obecności i zgody pracownika urzędu skarbowego.

Czy urządzenie bez pamięci fiskalnej można sprzedać?

Nie ma przepisów, które zabraniałyby podatnikowi sprzedaży urządzenia rejestrującego. W praktyce jednak, nikt takiego urządzenia nie będzie chciał kupić. Kasy rejestrujące są bowiem urządzeniami o szczególnym przeznaczeniu, a ich budowa, funkcjonowanie i sposób użytkowania określa szczegółowo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. Urządzenie bez pamięci fiskalnej staje się wydajnym kalkulatorem, z możliwością wydruku dokumentów niefiskalnych.