Wraz z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzeń fiskalnych, weszła w życie ustawa mająca odciążyć podatników. Zapewnia ona użytkownikom kas i drukarek fiskalnych możliwość odliczenia części kwoty wydatkowanej na  zakup urządzenia. Warunkiem jest spełnienie wymogów, które określone są w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Kto może liczyć na odliczenie części kwot od zakupu urządzenia?

Polskie prawo mówi o tym, że podatnicy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczną ewidencję obrotu oraz kwot podatku należnego, mają możliwość odliczenia od tego podatku 90% ceny zakupy (nie więcej jednak niż 700 zł) każdej z kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Ci podatnicy, którzy są zwolnieni od podatku lub wykonują czynności zwolnione, otrzymują analogiczną kwotę, z tym że urząd skarbowy dokonuje zwrotu na wskazany rachunek bankowy podatnika lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej . Art. 111 ust.4 i 5 ustawy o VAT mówi, że US ma obowiązek dokonać zwrotu do 25. dnia, od daty złożenia przez podatnika odpowiedniego wniosku.

Sposoby i terminy odliczenia

Podstawę do odliczenia ulgi od zakupu urządzenia fiskalnego, stanowi dowód zapłaty całej należności za kasę lub drukarkę. Termin zwrotu odliczenia dla podatników zwolnionych z VAT, omówiony jest powyżej. Jeśli chodzi natomiast o podatników prowadzących opodatkowaną sprzedaż, to mogą oni odliczyć wydane na zakup kasy kwoty w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęło się ewidencjonowanie (ewentualnie za okres następujący po tym okresie). Warunkiem jest, by kwota odliczenia nie była wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym.

Warunki dokonania odliczenia oraz zwrotu

Dokonanie odliczenia może nastąpić, gdy podatnik spełni poniższe warunki:

 1. Złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie oraz miejscu (adresie) urządzeń, które zamierza stosować do ewidencjonowania
 2. Zgłoszenie takie złoży przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania
 3. Rozpocznie ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach oraz przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dot. kryteriów i warunków technicznych.
 4. Złoży do Urzędu Skarbowego zawiadomienie o miejscu instalacji – po fiskalizacji.

Dokonanie zwrotu może nastąpić, gdy podatnik zwolniony z VAT spełni poniższe warunki:

 1. Rozpocznie ewidencjonowanie w obowiązujących terminach
 2. Złoży zgłoszenie o planowanej liczbie i miejscu używania kas
 3. Złoży zgłoszenie o miejscu instalacji kasy – po fiskalizacji
 4. Złoży do właściwego urzędu skarbowego wniosek o zwrot, który powinien zawierać:
 • Imię i nazwisko podatnika
 • NIP oraz dane adresowe
 • Informacje o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego, numerach rejestracyjnym i bocznym, taksówki w której pracuje urządzenie fiskalne – dot. prowadzenia usług przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Do wniosku takiego należy dołączyć:

 • dane serwisu, który wykonał fiskalizację,
 • fakturę zakupu wraz z dowodem opłacenia całej należności za urządzenie
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji taksometru współpracującego z kasą – w przypadku prowadzenia usług przewozu taksówkami osobowymi i bagażowymi.