Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z projektem wspomnianego aktu prawnego, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Po ich wprowadzeniu kolejni podatnicy będą musieli wdrożyć kasy fiskalne po przekroczeniu rocznego limitu obrotu.

Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy obsługują osoby fizyczne, muszą korzystać z kas rejestrujących i wydawać paragony fiskalne swoim klientom. Niemniej, szczegółowe przepisy w tej sprawie znajdują się w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. A ostatnio na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowych regulacji prawnych, które definiują obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Limit obrotu utrzymany na poziomie 20 000 zł, ale…

Od kilku lat w polskich przepisach fiskalnych funkcjonuje limit obrotu w wysokości 20 000 zł. Po jego przekroczeniu, przy obsłudze osób fizycznych, podatnik musi zainstalować kasę rejestrującą i zacząć wystawiać paragony. Równocześnie, do Rozporządzenia zawsze dodawany jest załącznik, w którym Ministerstwo Finansów wskazuje podmioty objęte zwolnieniem ze wspomnianego obowiązku. Innymi słowy, wybrane działalności, nawet po przekroczeniu limitu obrotu przy obsłudze klientów indywidualnych, nie muszą instalować kasy. Korzystają wtedy z tzw. zwolnienia przedmiotowego.

W projekcie Rozporządzenia z 4 października 2018 roku zachowano zarówno dotychczasowy limit obrotu, jak i zasadę obliczania takiej kwoty. 20 000 zł obowiązuje bowiem wyłącznie przy rozpoczynaniu sprzedaży 1 stycznia danego roku podatkowego. W każdym innym przypadku należy obliczać limit w proporcji do liczby dni prowadzenia handlu w danym roku obrachunkowym. Kluczowe jest jednak to, że z załącznika do wspomnianego projektu zniknęły 4 pozycje.

Kto musi się liczyć z obowiązkiem zainstalowania kasy?

Zgodnie z projektem nowych przepisów w sprawie obowiązku stosowania kas fiskalnych, zwolnienie przedmiotowe nie będzie stosowane w przypadku następujących czynności:

  • transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;
  • usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni (z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni);
  • przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie);
  • usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Wymienione powyżej czynności zniknęły z załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów. W uzasadnieniu do projektu nowych przepisów można przeczytać, że stało się tak m.in. „z uwagi na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach w sposobie prowadzenia ewidencji”. Dlatego też w przyszłości, przy wykonywaniu czynności, które zniknęły z załącznika zawierającego zwolnienia przedmiotowe, będzie stosowany roczny limit obrotu w wysokości 20 000 zł (obliczany proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu).

 

Prace nad nowym Rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących można śledzić pod tym adresem.