Pod koniec września 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano 2 nowe rozporządzenia techniczne w sprawie kas rejestrujących. Najważniejsza zmiana, wynikająca z wprowadzonych przepisów, jest związana z realizowaniem paragonów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej.

 

2 nowe akty prawne Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, o których mowa, to Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (dotyczące urządzeń typu online) oraz Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (dotyczące urządzeń typu offline). Przepisy te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 września 2021 roku i weszły w życie już w dniu następującym po ich ogłoszeniu. Co konkretnie zmieniło się w obowiązujących regulacjach prawnych?

Paragon elektroniczny z kasy fiskalnej online – zmiany w przepisach

Funkcje kas fiskalnych online od początku miały przewidywać możliwość zrealizowania paragonu także w formie elektronicznej. Co więcej, urządzenia tego typu są nawet teoretycznie gotowe na wystawianie i przesyłanie cyfrowych dowodów sprzedaż. Dotychczas jednak przepisy nie pozwalały na pominięcie wydruku paragonu fiskalnego. Co więcej, nie definiowały w sposób szczegółowy, jak przedsiębiorca mógłby udostępnić e-dokument z urządzenia typu online. I m.in. z tego względu wprowadzono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Zakłada ono bowiem, że „kasa wystawia paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej”. Ten jeden zapis sprawił, że w myśl nowych przepisów podatnik korzystający z urządzenia online nie musi wystawiać zarówno cyfrowego, jak i papierowego dowodu sprzedaży. Jeżeli klient wyrazi na to zgodę, można mu wydać jedynie e-paragon (w sposób uzgodniony z nabywcą).

Nie będzie jednego sposobu przekazywania i przechowywania e-paragonów

Branża fiskalna przez długi czas czekała też na regulacje prawne, które szczegółowo zdefiniują sposób dystrybuowania, odbierania oraz przechowywania elektronicznych paragonów fiskalnych. Okazuje się jednak, że obecnie ustawodawca nie planuje wprowadzenia takich przepisów. Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: „Nie zostanie narzucony jeden sposób przechowywania i przekazywania paragonów w postaci elektronicznej. Kwestia ta zostanie wypracowana na rynku w drodze samoregulacji. Klient będzie mógł otrzymać paragon elektroniczny np. SMS-em”.

Trudno więc obecnie przewidzieć, jaka metoda dystrybuowania cyfrowych dowodów sprzedaży stanie się tą najbardziej powszechną wśród przedsiębiorców. Niewykluczone, że e-paragony fiskalne z kas online będą np. wysyłane na adresy e-mail podawane przez klientów lub udostępniane w aplikacjach obsługiwanych z poziomu urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów).

 

Nowe przepisy można znaleźć na stronach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej:

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii